Οδηγίες – Πληροφορίες Εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διαγραφή των παιδιών γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Οι δομές για το έτος 2020 θα λειτουργήσουν από 6 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2020.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ –ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

Για τον καθορισμό τμημάτων νηπίων – μαθητών καθώς και την αναλογία αριθμού παιδιών – παιδαγωγών ακολουθείται το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Β. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

✓ Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, εξαιρούνται όμως ορισμένα χρονικά σημεία, όπως προσέλευση (7:30-9:00), αναχώρηση παιδιών (13:30 έως τις 15:30). Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή/και εσωτερικό χώρο, ανάπαυσης, ξεκούρασης – χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας των παιδιών, καθώς και των ατομικών και βιολογικών αναγκών τους.
✓ Σε όλη τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας του Σταθμού εντάσσονται ώρες ρουτίνας (φαγητό, ατομική υγιεινή κ.λπ.), οργανωμένες δράσεις, παιδαγωγικά εργαστήρια, ελεύθερο παιχνίδι στον εσωτερικό ή/και εξωτερικό χώρο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επεξεργασία όλων των αιτήσεων εγγραφής, η διαδικασία επιλογής νηπίων – μαθητών και ο πίνακας επιλαχόντων γίνεται από το αρμόδιο τμήμα βάσει μοριοδότησης κριτηρίων, μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των παιδιών στο σύνολο των σχολικών μονάδων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 480 (λόγω συμμόρφωσης με τα μέτρα και τις συστάσεις του ΕΟΔΥ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι οριστικοί πίνακες εγγραφής θα αναρτηθούν με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει καταχωρηθεί η αίτηση  και όχι με τα ονόματα των νηπίων- παιδιών που θα επιλεγούν
(σύμφωνα με την υπ αριθ. 41087 Υπουργική Απόφαση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) και θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.
Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι θέσεις των νηπίων – παιδιών θα πραγματοποιούνται επιπλέον επιλογές έως την κάλυψη των κενών θέσεων από τις επιλαχούσες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οικογενειακή κατάσταση

Μονογονεΐκή οικογένεια 60 Μόρια
Γονείς σπουδαστές (Α πτυχίο), φοιτητές ή στρατευμένοι 20 Μόρια
Παιδί με ποσοστό αναπηρίας > 35% στην οικογένεια 20 Μόρια
Γονιός με ποσοστό αναπηρίας > 50% 20 Μόρια
Άνεργος πατέρας (δελτίο ανεργίας) 10 Μόρια
Άνεργη μητέρα (δελτίο ανεργίας) 10 Μόρια
Για κάθε ανήλικο παιδί της οικογένειας 5 Μόρια

Κάτοικος Αγίου Νικολάου

Κάτοικος Δήμου Αγίου Νικολάου 100 Μόρια

3. Εργασιακή σχέση γονέων

Εργαζόμενη μητέρα 50 Μόρια
Εργαζόμενος πατέρας 50 Μόρια

Οικογενειακό εισόδημα

Εισόδημα από 0.000,00 έως 12.000,00 35 Μόρια
Εισόδημα από 12.001,00 έως 22.000,00 30 Μόρια
Εισόδημα από 22.001,00 έως 32.000,00 25 Μόρια
Εισόδημα από 32.001,00 έως 42.000,00 20 Μόρια
Εισόδημα από 42.001,00 έως 52.000,00 10 Μόρια
Εισόδημα από 52.001,00 και άνω 0 Μόρια